OUR SERVICE บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้า หัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล (gold standard) เพื่อช่วยในการวินิจฉัย โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรคพบบ่อยเช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า หยุดหายใจขณะหลับเพื่อหาสาเหตุและระดับความรุนแรงของ เป็นต้น
การวัดระดับความรุนแรงของโรค อาศัยค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่หยุดหายใจขณะหลับต่อชั่วโมงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
  • ระดับเล็กน้อย 5-15 ครั้ง
  • ระดับปานกลาง 15-30 ครั้ง
  • ระดับรุนแรง มากกว่า 30 ครั้ง
หลังการตรวจหากท่านมีภาวะหยุดหายใจและท่านได้ทำการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ที่จะรักษาด้วยเครื่อง CPAP บริษัทฯยินดีให้บริการท่าน ได้ทดลองใช้เครื่อง CPAP เพื่อก่อนตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
How to use CPAP machine Article & Knowledge
Fisher Paykel Simplus man Article & Knowledge
Respitech Healthcare Article & Knowledge