ท่ออากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ(Heated Tube) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง CPAP รุ่น Dreamstation เข้ากับหน้ากาก

ท่ออากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (Heated Tube)

เป็นท่ออากาศที่มีขดลวดทำความร้อนพันรอบๆท่อไปตลอดทั้งเส้นทำหน้าที่ควบคุณอุณหภมูิของอากาศที่ออกมาจากเครื่องทำความชื้นให้คงที่ เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำภายในท่อและหน้ากากลงได้ ใช้สำหรับเครื่อง CPAP รุ่น Dreamstation 

 

4,000.00 THB